Podmínky zápůjčky

1. Zapůjčený předmět může být půjčeno pouze osobě starší 18 let.

2. Půjčovna uzavírá s nájemcem (občanem či organizací) ,,Smlouvu o pronájmu,,

3. Nájemce je povinen předložit doklad totožnosti.

4. Podpisem nájemní smlouvy nájemce potvrzuje správnost a platnost veškerých údajů. Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.

5. Nájemní smlouva je vždy vyhotovena ve dvou výtiscích, z nich každý má právo na originál.

6. Nájemce je povinen zaplatit půjčovné a zálohu při předání zapůjčeného předmětu.

7. Sazby nájemného jsou uvedeny v ceníku.

8. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.

9. Nájemci, který vrátí předčasně zapůjčený předmět nemá nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

10. Nájemce je povinen vrátit zapůjčený předmět očištěný od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 200,-Kč.

11. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze způsobem, ke kterému je určen.

12. Nájemce není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat opravou nebo úpravou do zapůjčeného předmětu.

13. Nájemce není oprávněn dát zapůjčený předmět do pronájmu třetí osobě.

14. Nájemce bere na vědomí, že v případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného předmětu je povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli ve výši plné hodnoty pronajímané věci. Zálohu je pronajímatel oprávněn si ponechat. Nájemce ohlásí ztrátu zapůjčeného předmětu pronajímateli a Policii ČR.


Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o nájmu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření  smlouvy o nájmu.
 4. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5.  Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje pronajímatelé bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.
 6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatele dávajícím na elektronickou adresu nájemce.
 2. Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je půjčení na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.